Director/a del departamento

O/a director/a de departamento é o órgano unipersoal de goberno do departamento e o encargado da súa representación, preside e convoca o Consello de Departamento, executa os seus acordos e vela polo seu cumprimento.

É elixido/a polo Consello de Departamento entre os seus profesores doutores con vinculación permanente á Universidade e nomeado polo reitor. A duración do mandato será de catro anos, podendo presentarse a unha soa reelección consecutiva.

Directora: María Isabel Martínez Lage

Secretario/a del departamento

Correspóndelle ao/á secretario/a do departamento redactar acta das sesións do Consello de Departamento, expedir as certificacións, así como custodiar a documentación do departamento.

O/a secretario/a do departamento será nomeado/a polo reitor, por proposta do director de entre os profesores e axudantes do departamento.

Secretaria: Julia Álvarez García

Comentarios cerrados.